plakat VI OKnBLIM

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu we współpracy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Mazowieckiego ogłaszają

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

ZAŁOŻENIA KONKURSU
I. CELE
1. Aktywizacja budownictwa ludowych instrumentów muzycznych.
2. Aktualizacja bazy danych twórców ludowych.
3. Poznanie stanu zachowania umiejętności wykonywania tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych.
4. Przywrócenie pamięci i poszerzenie wiedzy o instrumentach nie będących aktualnie w powszechnym
użyciu w muzyce ludowej.
5. Pozyskanie dla celów muzealnych kolekcji instrumentów stanowiących dorobek artystyczny budowniczych instrumentów muzycznych.

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Główny temat konkursu stanowią polskie instrumenty ludowe i narzędzia muzyczne używane w praktyce wykonawczej do dziś oraz w przeszłości, których ślad stanowią zachowane obiekty oraz wspomnienia wytwórców lub muzykantów grających na danym instrumencie, a także opracowania w literaturze (rekonstrukcje).
2. Konkurs obejmuje instrumenty i narzędzia muzyczne o funkcjach melodycznych (np. skrzypce, mazanki, złóbcoki, suka, gęśle, oktawki, instrumenty dudowe, cymbały, liry korbowe, harmonie, ligawki,
piszczałki, okaryny itp.), rytmicznych używanych w kapelach (np. basy, bębny), oraz instrumenty wykorzystywane w sytuacjach obrzędowych (lub jako zabawki np. gwizdki, kołatki, terkotki).
3. Zgłoszone instrumenty będą oceniane przez komisję w trzech głównych kategoriach:
1) Ludowe instrumenty muzyczne,
2) Ludowe narzędzia muzyczne (proste formy, jednodźwiękowe, np. terkotki, kołatki, gwizdki gliniane),
3) Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym (ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie dostępnych materiałów).

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do budowniczych ludowych instrumentów i narzędzi muzycznych.
2. Każdy uczestnik-twórca może dostarczyć dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych instrumentów
w trzech określonych kategoriach:
– Ludowe instrumenty muzyczne,
– Ludowe narzędzia muzyczne,
– Innowacje w instrumentarium muzycznym ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie
dostępnych materiałów.
3. Uczestnik wraz z instrumentem powinien dostarczyć dokładnie wypełnione oraz podpisane przez
uczestnika: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zawierającą dane o twórcy oraz o instrumencie), KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ i ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ i ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU można przesłać w formie papierowej na adres siedziby Muzeum (ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec) lub w formie elektronicznej na adres: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę (nieograniczoną czasowo, ilościowo ani terytorialnie) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem,
w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5. Dla potrzeb Konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
6. Organizatorzy konkursu nie dostarczają uczestnikom materiałów potrzebnych do wykonania instrumentu.
7. Dostarczone przez uczestników obiekty ocenia powołany przez organizatorów Sąd Konkursowy, który weźmie pod uwagę:
– zgodność z tradycją konstrukcji instrumentu;
– zgodność z tradycją materiałów użytych do budowy instrumentu;
– walory artystyczne;
– jakość wykonania instrumentu, w tym jego walory estetyczne (zdobnictwo);
– stopień trudności wykonania instrumentu i jego prawidłowe działanie;
– zgodność z tradycją skali muzycznej instrumentu i jego brzmienie;
– zastosowane rozwiązania innowacyjne (w trzeciej kategorii).
8. Sąd Konkursowy będzie oceniał instrumenty w poszczególnych kategoriach. Sąd Konkursowy może
dokonać podziału kategorii głównych na podgrupy, w zależności od liczby i rodzaju nadesłanych
obiektów.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo eksponowania instrumentów do końca września
2023 r., niezależnie od tego czyją będą własnością.
10. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec
w terminie od 16 maja do dnia 16 września 2022 roku.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 października 2022 roku.
12. Zwrot niezakupionych i niezakwalifikowanych na wystawę prac nastąpi w terminie do końca grudnia
2022 r., natomiast instrumenty niezakupione, lecz wybrane do ekspozycji zostaną zwrócone uczestnikom do końca listopada 2023 roku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Fundatorami nagród są:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
– Samorząd Województwa Mazowieckiego
– Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
2. Ostateczną decyzję w sprawie liczby nagród i wyróżnień podejmie Sąd Konkursowy.
3. Niezależnie od nagród przewidywane są zakupy prac konkursowych do zbiorów muzealnych, przy
czym pierwszeństwo zakupu zastrzega sobie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
4. Wszystkie decyzje Sądu Konkursowego są nieodwołalne i niezaskarżalne.
5. Bliższych informacji na temat konkursu udziela:
MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH w Szydłowcu
UL. KĄPIELOWA 8
26-500 SZYDŁOWIEC
TEL. + 48 617 17 89 wew. 109
e-mail:
biuro@muzeuminstrumentow.pl
merytoryka@muzeuminstrumentow.pl

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Klauzula_informacyjna_VI Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Formularz zgłoszeniowy – VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

MKiDN logo

oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

SWM logotyp