Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Click here to change this text

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” umożliwia mieszkańcom województwa mazowieckiego, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na:

 • zakup za 1 zł biletu dla osoby z niepełnosprawnościami
 • zakup za 1 zł biletu dla towarzyszącego jej opiekuna

niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co oferuje muzeum w ramach programu?

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oferuje w ramach programu zakup za 1 zł:

 • biletu wstępu na ekspozycje
 • usługi przewodnickiej
 • wybranych zajęć muzealnych.

Jak skorzystać z programu?

W celu skorzystania z programu przed zakupem biletu należy w recepcji muzeum:

 • wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego 
 • przedstawić legitymację dokumentującą orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do pobrania: oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie zostały opisane niżej.

Czas trwania programu 

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. To kolejna edycja programu.

Cele programu

 • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami
 • zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
 • rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie

 1. Do udziału w programie uprawniona jest osoba z niepełnosprawnościami[1]) i towarzyszący jej jeden opiekun.
 2. W ramach programu osoby wskazane w ust. 1 będą mogły skorzystać z oferty instytucji kultury kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł brutto za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej).
 3. Zakup biletu, o którym mowa ust. 2, możliwy jest w kasie lub przez stronę internetową danej instytucji kultury.
 4. Oferta instytucji kultury w ramach programu (dalej: „oferta”) może dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych instytucji kultury, z wyłączeniem projektów mających charakter okazjonalny.
 5. Przed zakupem biletu, o którym mowa w ust. 2, należy każdorazowo:
 • zapoznać się z ofertą instytucji kultury (np. na jej stronie internetowej) i ustalić jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb;
 • skontaktować się z instytucją kultury (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i uzyskać potwierdzenie możliwości zakupu biletu na daną ofertę – przy zakupie przez stronę internetową.

Zakup biletu bez wcześniejszego ustalenia dostępności oferty lub możliwości zakupu biletu zagrożony jest brakiem możliwości skorzystania z oferty instytucji kultury. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

 1. Warunkiem skorzystania z programu jest:
 • okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej[2]) oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8;
 • złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu.
 1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:
 • do 13 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania;
 • od 13 do 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.
 1. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami uprawnionej do samodzielnego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, która ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie może złożyć go w formie pisemnej dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia w formie ustnej przez pracownika instytucji kultury. W takim przypadku oświadczenie wypełnia pracownik instytucji kultury.
 2. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, o którym mowa w ust. 6, należy pobrać ze strony internetowej wybranej instytucji kultury lub w jej siedzibie[3]).
 3. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 2, oraz:
 • nieokazania legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 przez osobę z niepełnosprawnościami;
 • niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, przez opiekuna

– nie ma możliwości skorzystania z oferty instytucji kultury w ramach programu, tj. za preferencyjną cenę 1 zł. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

 1. Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury. Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.
 2. Weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w programie pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.
 3. Kontrola warunków skorzystania z programu, o których mowa w ust. 6, może odbywać się na każdym etapie korzystania z oferty instytucji kultury, w tym m.in. przy zakupie biletu, przy wejściu do instytucji kultury i przebywaniu w instytucji kultury. Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzenia kontroli warunków skorzystania z programu określa dyrektor instytucji kultury.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z programu udostępniane są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Centrum i instytucji kultury.

[1]) Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

[2]) Do udziału w programie nie uprawnia okazanie legitymacji wydanej ZUS, KRUS, MON, MSWiA w związku z orzeczeniem rentowym.

[3]) Każda instytucja kultury posiada inne zapisy dotyczące klauzuli informacyjnej.

Podstawa prawna programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w dniu 28 grudnia 2024 roku  – uchwała nr 2212/461/23.