Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W SZYDŁOWCU

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach.

2. Na terenie Muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 55 osób:
2.1 w salach wystawy stałej „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz w sali wystawy czasowej liczba zwiedzających łącznie nie może przekraczać 40 osób w jednym czasie,
2.2 w salach wystawy stałej „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” liczba zwiedzających nie może przekraczać 25 osób w jednym czasie,
2.3 w salach wystawy stałej „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” liczba zwiedzających nie może przekraczać 25 osób w jednym czasie,
2.4 wejście dla grup na wystawę „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” w odstępach 15-minutowych,
2.5 wyjątek stanowią wydarzenia (np. wernisaż wystawy, koncert, prelekcja), podczas których w Muzeum może przebywać większa liczba osób zwiedzających.

3. Zwiedzanie wystaw stałych odbywa się na podstawie zakupionego w kasie Muzeum biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.muzeuminstrumentow.pl oraz w kasie Muzeum. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem. Wtorek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania.

4. Obsługa przewodnika zgodnie z cennikiem obowiązującym dostępnym na stronie internetowej www.muzeuminstrumentow.pl oraz w kasie Muzeum.

5. Fotografowanie i filmowanie:
5.1 zabrania się fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
5.2. zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) bez pisemnej zgody dyrektora MLIM,
5.3 wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może zakłócać ruchu turystycznego i utrudniać zwiedzania innym osobom,
5.4 zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum,
5.5 zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych.

6. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy:
6.1 wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, dużego bagażu,
6.2 wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
6.3 palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
6.4 wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
6.5 dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz poza wskazanymi przez przewodnika,
6.6 wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.

8. Wypożyczanie audioprzewodnika:
8.1 Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników,
8.2 koszt wypożyczenia audioprzewodnika wraz ze słuchawkami – 15 PLN,
8.3 korzystanie z urządzenia odbywa się wyłącznie na terenie pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum; zakazane jest wynoszenie urządzenia poza obiekt,
8.4 warunkiem wypożyczenia urządzenia jest wypełnienie i podpisania formularza udostępnienia audioprzewodnika,
8.5 w przypadku osób niepełnoletnich, audioprzewodnik może w ich imieniu wypożyczyć jedynie pełnoletni opiekun prawny,
8.6 wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.

9. Ostatnie wejście do Muzeum – najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.

10. Wystawy Muzeum są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”. Muzeum informuje, że:
10.1 Administratorem Państwa danych osobowych uzyskanych w trakcie zwiedzania jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z  siedzibą przy ul. Kąpielowa 8, 26–500 Szydłowiec;
10.2 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25- 211 Kielce, email.: iod@czi24.pl
10.3 Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(D. U. 2014, poz. 1240).
10.4 Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MLIM. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
10.5 Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10.6 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
10.7 Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10.8 Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
10.9 Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.10 Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

11. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu zwiedzania.