Misja Muzeum

W obszarze polskiej kultury muzycznej wyjątkowe znaczenie ma polska tradycja muzyczna, która na skutek przemian społeczno-ekonomicznych funkcjonuje coraz częściej w nieludowym kontekście, stając się kategorią historyczną, kultywowaną w „skansenach” konkursów i festiwali, również przez nieludowej proweniencji entuzjastów muzyki ludowej. Jednym z najważniejszych fundamentów tej tradycji są ludowe instrumenty muzyczne, które jako wytwór ludzkiej ręki są kopalnią wiedzy o życiu jednostki, które je wytworzyło, ale również życiu ludzkości (K. Moszyński). Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu posiadające w swoich zbiorach największą w Polsce kolekcję ludowego instrumentarium muzycznego,  jedno z najstarszych tego typu muzeów na świecie, a według  niektórych muzykologów pierwsze w świecie tego typu samodzielne muzeum1, jest instytucją szczególnie predestynowaną do podejmowania aktywnych działań związanych z tematem muzyki i ludowych instrumentów muzycznych.  Podstawową misją muzeum jest więc gromadzenie, ochrona, upowszechnianie i promowanie najcenniejszych obiektów i zjawisk materialnej i niematerialnej tradycji muzycznej związanej z ludowym instrumentarium , jako  przekazów emotywnych, odkrywających i poszerzających wiedzę na temat ludowych instrumentów i repertuaru muzycznego, budujących tożsamość narodową i lokalną, odkrywających muzykę ludu jako muzykę uczestnictwa tworzącą międzyludzkie więzi, kształtujących wrażliwość, poczucie estetyki, kreatywność, jak też pozwalających postrzegać muzykę tradycyjną jako inspiratora twórców profesjonalnych, która przenikając do obszaru sztuki wysokoartystycznej pozostawia w niej ślad w postaci dzieł wybitnych. Misja ta realizowana tak poprzez wizualność muzycznych artefaktów, jak i „materię” żywej muzyki pozwala muzeum na podejmowanie wartościowych działań przybierających różnorodne formy: tradycyjnie proponowane w muzealnictwie wystawy i pokazy, stanowiące najczęściej punkt odniesienia wielu innych muzealnych działań, takich jak: koncerty, warsztaty, lekcje muzealne, prelekcje, wykłady, konkursy, spotkania naukowe, filmy edukacyjne przygotowywane na bazie materiałów zgromadzonych w wyniku badań terenowych, publikacje, jak też projekty odbiegające od typowo proponowanych – o zmodyfikowanej, a nawet nowatorskiej, hybrydycznej strukturze, łączącej w sobie walory estetyczne, informacyjne i dydaktyczne, ukazujące podejmowany temat w zarysie panoramy towarzyszących jej zjawisk. Oferta muzeum ukierunkowana jest na różne grupy odbiorców: tak entuzjastów i sympatyków muzyki tradycyjnej, miłośników muzyki, jak i wszystkich ciekawych świata, wszystkich poszukujących świadectwa ludzkiej kreatywności w obszarach styku ducha i materii.

Siedziba ekspozycji Muzeum – XV-XVI wieczny Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, jak też posiadane zbiory historyczno-artystyczne związane z najstarszą historią Szydłowca pozwalają dostrzegać misję Muzeum również w propagowaniu wiedzy o historii i kulturze regionu oraz historii Polski w we fragmencie czasów największej świetności Szydłowca – XVI-XVII wieku. Dzieje w średniowieczu zlokalizowanego nad Korzeniówką miasta i jego dorobek artystyczny, ze świadectwami działalności najwybitniejszych twórców i rzemieślników renesansu i wczesnego baroku znakomicie zogniskowanymi m.in. w siedzibie Muzeum – Zamku (zachowane architektura i jej detale, dekoracje malarskie) pozwalają odkrywać jego ciekawą, nie pozbawioną legend historię, wartość i piękno lokalnego i narodowego zarazem dorobku kulturowego Szydłowca.


1 W połowie lat 70. XX w., dr Erich Stockman, kierownik grupy studiów do badania ludowych instrumentów muzycznych działającej w ramach International Folk Music Council, a zarazem wiceprzewodniczący tej międzynarodowej organizacji, wyraził opinię, iż muzeum szydłowieckie to pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym. Prywatne archiwum Danuty Paprockiej, List Ludwika Bielawskiego do dyrektor MLIM Danuty Paprockiej z 25 kwietnia 1975 r.

Wielkość czcionki
Kontrast