Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu danych osobowych klientów Muzeum jest Dyrektor Muzeum.
    Adres Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu: 26-500 Szydłowiec, ul. Kąpielowa 8, tel. 48 617 17 89, NIP 799 153 77 49, REGON 142697100.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod numerem 27/05.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Sylwester Cieśla – Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 15 lok. 1
25-211 Kielce
e-mail: iod@czi24.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ustawowych zadań publicznych, określonych min.:

  • w Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
  • w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152);
  • w Zarządzeniu z dnia 4 lutego 1976 r. nr 4/76 Wojewody Radomskiego w sprawie utworzenia Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i nadania mu statutu;
  • w Umowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania przez Powiat Szydłowiecki Województwu Mazowieckiemu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych z siedzibą w Szydłowcu;
  • Statucie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z dnia 18 lutego 2013 roku.

4. Dane osobowe klientów Muzeum przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta Muzeum.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla instytucji kultury i muzeów lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Klienci Muzeum mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.