Zasady udostępniania zdjęć i obiektów muzealnych oraz ich fotografowania i filmowania

Zarządzenie Nr  2/2021
Dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych  w Szydłowcu
z dnia 28 stycznia 2021 roku

dot. zasad udostępniania zdjęć i obiektów muzealnych oraz ich fotografowania i filmowania

 

§1

Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o muzeach z dnia 21.11.1996 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 902)
i § 10 pkt 2 Statutu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z dnia 18 lutego 2013 roku zarządzam co następuje:

 

§2

 1. Na zamówienie podmiotów zewnętrznych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (zwane dalej Muzeum) świadczy specjalistyczne usługi wynikające ze specyfiki działania określonej w Statucie Muzeum w zakresie udostępniania zdjęć eksponatów na różnych nośnikach, materiałów dokumentacyjnych oraz fotografowania i filmowania przez osoby spoza Muzeum oraz udzielania zgody na wykorzystanie wizerunków obiektów. Usługi wykonywane są na podstawie pisemnego wystąpienia (zamówienia) skierowanego do Dyrektora Muzeum i pobiera się za nie opłaty w wysokości określonej w niniejszym Zarządzeniu.
 2. Każdorazowo na wykonanie usługi zgodę wyraża Dyrektor Muzeum lub jego Zastępca, zależnie od kompetencji, po uprzednim zapoznaniu się podmiotu zamawiającego z obowiązującym cennikiem i zasadami realizacji zamówienia i złożeniu pisemnego zamówienia oraz po uprzednim uzgodnieniu przedmiotu zamówienia z Muzeum.

 

§3

Zamówienie powinno zawierać:

a. podstawowe informacje o podmiocie zamawiającym, (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres telefon kontaktowy, NIP w przypadku osób prawnych),

b. szczegółowe określenie przedmiotu usług – wskazanie dzieł wraz z dokładnym w miarę możliwości opisem,

c. pełne dane obiektów, w wypadku fotografii pełne dane techniczne: nazwę obiektu (-ów), jeśli fotografia w zapisie cyfrowym to: rozdzielczość, typ zapisu; np. jpg, tiff,

d. sposób wykorzystania dzieła z podaniem charakteru materiału/publikacji w jakiej ma być umieszczone (w przypadku realizacji zamówienia przez studentów do prac naukowych wymagane jest dostarczenie potwierdzenia z uczelni) z oznaczeniem przeznaczenia zamawianych fotografii:

– do użytku prywatnego bez prawa do publikacji,
– do badań naukowych bez prawa do publikacji,
– do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej (tytuł),
– do badań naukowych z prawem do dwukrotnej publikacji w pracach naukowych (tytuł),
– do badań naukowych z prawem do wielokrotnego publikowania w pracach naukowych (tytuły),
– do jednorazowej publikacji (tytuł),
– do celów komercyjnych (jakich?),
– do umieszczenia na ekspozycji muzealnej (miejsce i tytuł ekspozycji),
– do umieszczenia na różnych polach eksploatacji,
– inne (jakie? np. reklama).

e. formę i termin zapłaty należności oraz wymogi techniczne, według których zamówienie powinno być zrealizowane.

 

§4

 1. Zamówienia składa się w formie papierowej, na formularzu „Wniosek o udostępnienie obiektu muzealnego w celu fotografowania i filmowania”, opatrzonej podpisem zamawiającego, przesyłając pocztą na adres: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec, lub składając wniosek w sekretariacie Muzeum (adres j. w.) lub elektronicznie na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl.
 2. Złożenie zamówienia na usługi jest równoznaczne z akceptacją zasad wykonania usługi oraz opłat za usługę i nie wymaga odrębnych umów, chyba że Dyrektor Muzeum podejmie decyzję o konieczności zawarcia odrębnej umowy.
 3. Opłaty za realizację zamówień ustalane są według cennika opłat zawartego w niniejszym Zarządzeniu.
 4. Opłaty ustala Dyrektor Muzeum w formie zarządzenia. Opłaty za realizację zamówienia podmiot zamawiający uiszcza się w PLN na podstawie wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Muzeum: 76 1020 1026 0000 1502 0232 8870.

 

§5

 1. Zamawiający, wykorzystując fotografie ze zbiorów Muzeum lub wykonane przez siebie fotografie/filmy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego, a w szczególności w przypadku wykorzystania fotografii obiektu muzealnego w pracy naukowej, w publikacji, filmie, Internecie, na ekspozycji itp., zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, jego pochodzenia oraz autora fotografii (np. Skrzypce żłobione, Jan Rafalski, Jagodne, 1925 r., ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, fot. W. Kielichowski).
 2. Zamawiający nie może udostępniać materiałów przekazanych przez Muzeum innym osobom i instytucjom.

 

§6

 1. Termin udostępnienia obiektów do fotografowania i filmowania ustalany jest z pracownikami odpowiedniego działu Muzeum po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum.
 2. Wszystkie stawki podane są w kwocie brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zamawiającego zwolnić z opłat, obniżyć stawki opłat, lub też ustalić inny sposób rozliczenia (np. przekazanie dla Muzeum ustalonej ilości egzemplarzy publikacji). Zwolnieniu od opłat za udostępnienie do reprodukcji w celach badawczych, dydaktycznych i wystawienniczych podlegają przede wszystkim: muzea oraz osoby przygotowujące prace licencjackie, magisterskie.
 3. Dyrektor Muzeum może odmówić wyrażenia zgody na wykonanie zamówienia bez podania przyczyn odmowy.
 4. Pracownicy Muzeum są zwolnieni od opłat za udostępnienie fotografii we własnych publikacjach naukowych i popularno-naukowych i innych własnych publikacjach niekomercyjnych.

 

§7

 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wniesieniu stosownej opłaty przez zamawiającego.
 2. Po wpłynięciu i w czasie realizacji zamówienia Muzeum powinno mieć możliwość telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z podmiotem zamawiającym usługę.
 3. W przypadkach spornych wynikłych z realizacji zamówień i umów zawartych pomiędzy podmiotami zamawiającymi a Muzeum stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego i właściwość miejscową i rzeczową sądu dla siedziby Muzeum.

 

§8

Cennik opłat za fotografie w zapisie cyfrowym udostępnione przez Muzeum:

Za 1 sztukę; zapis cyfrowy, 300 dpi, zapis w JPG / TIFF:
– do użytku prywatnego bez prawa do publikacji – 50 zł / 70 zł
– do badań naukowych bez prawa do publikacji – 50 zł / 70 zł
– do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej – 120 zł / 140 zł
– do badań naukowych z prawem do dwukrotnego publikowania w pracach naukowych – 180 zł /180 zł
– do badań naukowych z prawem do wielokrotnego publikowania w pracach naukowych –  warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia
– do jednorazowej publikacji w prasie i książce nienaukowej – 180 zł / 200 zł
– do celów komercyjnych – 200 zł / 250 zł
– do umieszczenia na ekspozycji muzealnej – 50-100 zł / 100 zł
– na innych/wielu polach eksploatacji – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia
– inne (jakie? np. reklama) – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia

 

§9

Cennik opłat za udostępnienie obiektów muzealnych do fotografowania:

 1. Fotografia wykonana przez zamawiającego, za jedną fotografię jednego obiektu:

– do użytku prywatnego bez prawa do publikacji – 50 zł
– do badań naukowych bez prawa do publikacji – 50 zł
– do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej – 120 zł
– do badań naukowych z prawem do dwukrotnego publikowania w pracach naukowych –180 zł
– do badań naukowych z prawem do wielokrotnego publikowania w pracach naukowych –  warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia
– do jednorazowej publikacji w prasie i książce nienaukowej –180 zł
– do celów komercyjnych – 200 zł
– do umieszczenia na ekspozycji muzealnej – 100 zł
– na innych/wielu polach eksploatacji – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia
– inne (jakie? np. reklama) – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia.

 1. Przygotowanie materiału do fotografowania (reprodukowania) przez pracownika muzeum – za 1 godz. – 100 zł.

 

§10

Cennik opłat za udostępnienie obiektów muzealnych do filmowania:

 1. Udostępnienie obiektów muzealnych do filmowania – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Przygotowanie materiału do filmowania przez pracownika muzeum – warunki i cena określane będą indywidualnie do każdego zamówienia.

 

§11

 1. Ustalone zarządzeniem ceny mogą ulegać zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny (zależne od Dyrektora Muzeum).
 2. Usługi nie objęte wyceną mogą być wykonywane na podstawie odrębnej umowy, która określa ich zakres i cenę.
 3. Zarządzenie jest dostępne dla podmiotów zamawiających na stronie internetowej Muzeum.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2021r. i z tym dniem tracą moc inne zarządzenia Dyrektora Muzeum dotyczące opłat uregulowanych w niniejszym zarządzeniu.

 

Załącznik do pobrania:

Zalacznik-do-Zarzadzenia-nr-2