Sierpień na budowie

Sierpień na budowie

Na koniec sierpnia rzeczywisty stan wykonania prac (na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 31.08.2018 r.) wyniósł 80,63% w skali wszystkich robót. W elemencie Architektura i konstrukcja  zostało zrealizowane 79,83% w stosunku do zaplanowanych robót. Całość wykonanych dotychczas prac instalacji sanitarnych wynosi 84, 44% . Montaż sieci instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaprojektowanych w budynku zbliża się również ku końcowi – wykonanie prac na poziomie 90 % to pozytywny efekt wykonanej pracy instalatorów.

Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły w sierpniu przyspieszyć prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – rozpoczęto przygotowywanie podłoża pod nasadzenia zieleni. Przystąpiono również do utwardzania i zagęszczania terenu na którym zgodnie z projektem będą montowane elementy ciągów komunikacyjnych na zewnątrz obiektu.

Elewacja została zamontowana w całości, pozostały jedynie prace „kosmetyczne”, co pozwoli w bliskiej perspektywie na usunięcie rusztowań okalających nowy budynek.