Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

W 2018 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zadeklarowało partnerską współpracę z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II – Wzrost
e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi dla Mazowsza, Poddziałanie 2.1.1)

Cele projektu

Projekt miał na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na poziomie 3 i 4 na Regionalnej Platformie Informacyjnej – Kultura na Mazowszu, świadczonych przez instytucje kultury, które są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Mazowieckiego i inne funkcjonujące w obszarze kultury, umożliwiające usługobiorcom ich realizację na jednej wspólnej Platformie i nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W celu zatomizowanej obsługi tych usług, w ramach Projektu zostały wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewniają ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze kultury na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią i zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt obejmował:

  1. zaprojektowanie i utworzenie portalu o nazwie „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”
  2. zastąpienie dotychczasowych analogowych rozwiązań usługami na drodze elektronicznej, tj. utworzenie i wdrożenie e-usług, o stopniu dojrzałości 3 i 4
  3. utworzenie stron internetowych dla Partnerów lub modyfikację istniejących już stron o nowe funkcjonalności oraz wdrożenie nowych rozwiązań komunikacji z użytkownikami
  4. stworzenie zaplecza informatycznego dla instytucji udostępniających wydarzenia kulturalne województwa mazowieckiego dla e-usług oraz systemów i portali informatycznych utworzonych w ramach projektu
  5. digitalizację wybranych zasobów z zakresu kultury
  6. wsparcie techniczne instytucji kultury województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznych, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych stron internetowych i systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną
  7. utworzenie aplikacji mobilnej.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu brało udział w projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu