Zasady zakupu biletów grupowych, ulgowych oraz rodzinnych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

a. uczniowie szkół systemu oświaty, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz doktoranci,

b. uczniowie szkół, studenci oraz doktoranci będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c. uczniowie szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

d. uczniowie szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

e. uczniowie sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

f. uczniowie szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

g. osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

h. nauczyciele:

  • a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  • b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  • d) uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących
    w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących
    w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

i. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:

a. dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 18  roku życia,

b. jedna osoba dorosła oraz maksymalnie czworo dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie od 10 osób (licząc łącznie z opiekunami).

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawniona jest grupa od 10 osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz studenci (1 opiekun na 10 osób bezpłatnie).

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:

a. legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,

b. legitymacje emeryta-rencisty,

c. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

d. legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

e. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

f. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,

g. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,

h. dokumenty potwierdzające wiek.

6. Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:

a. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

b. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

c. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

d. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91),

e. dzieciom do lat 7,

f. weteranom i weteranom poszkodowanym,

g. innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum.