Fauna nadpilicznych parków krajobrazowych

Fauna nadpilicznych parków krajobrazowych

Wystawa czynna jest od 28 września 2007 roku do połowy stycznia. Przedstawia ona ok. 80 eksponatów z których większość to zwierzęta i ptactwo żyjące miedzy innymi w Przedborskim Parku Krajobrazowym, Sulejowskim Parku Krajobrazowym, Spalskim Parku Krajobrazowym. Realizatorzy wystawy zadbali by przedstawiała ona także jak najwierniej środowisko życia fauny żyjącej w ww. parkach. Stąd sala wystawiennicza została ucharakteryzowana w pewnej części na las, tereny podmokłe szuwary itp. Idea parku krajobrazowego zrodziła się w Polsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Był to pomysł ochrony nie tylko przyrody ale, całych krajobrazów, do którego zalicza się także osadnictwo i działalność ludzka. Parki krajobrazowe są to obszary , których zarówno wartość przyrodnicza, ale i kulturalna, oraz historyczna jest prawnie chroniona. Ochrona ta ma na celu zarówno zachowanie jak i popularyzację przyrody, kultury oraz historii danego obszaru. Poprzez promocję parków krajobrazowych promuje się także tak zwaną zdrową turystykę, ekologiczne rolnictwo, aktywny wypoczynek, oraz udowadnia, że współżycie człowieka i przyrody może być pożyteczne dla obojga.
Przeborski Park Krajobrazowy powstał w 1988 roku. Rozciąga się ona na obszarze ponad 16 tysięcy hektarów na terenie dwóch województw- Świętokrzyskiego, oraz Łódzkiego. Jest on położony na południowy wschód od miasteczka Przedbórz. Wyznaczone są w nim 72 pomniki przyrody. Występują tu między innymi łabędź niemy, bocian czarny rybołów, raniuszek, bąk, czapla, i czajka. Rozpowszechnionym gatunkiem ssaka jest tu bóbr, którego populacja wciąż rośnie.
Sulejowski Park Krajobrazowy został założony w roku 1994. Swoim obszarem obejmuje 17,5 tysiąca hektarów. W jego skład wchodzi 42 kilometry rzeki Pilicy, zalew Sulejowski oraz tereny przyległe. Spośród około czterdziestu gatunków ssaków tu występujących można wymienić między innymi: bobra, wilka, łosia i wydrę. Z ptaków żyją tu bąk, zimorodek, a także ptaki drapieżne: myszołów zwyczajny, kobuz, pustułka, błotniak stawowy i in.
Spalski Park Krajobrazowy został założony w 1995 roku jest położony w dorzeczu Pilicy pomiędzy Spałą, a Inowłodzem miejscowościami w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Został on założony w 1995 roku. Oprócz różnorodnego ptactwa występuje tu zwierzyna tzw. gruba np. jelenie, sarny i dziki.
Ze względu na bliskość położenia, oraz fakt, że wszystkie one chronią przyrodę położoną w dolinie Pilicy środkowej, oraz na najbliższych jej terenach, w 1995 roku te trzy parki krajobrazowe zostały połączone w Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, który swym obszarem zajmuje łącznie ponad 114 hektarów, z czego same parki zajmują ok 41 tysięcy hektarów ,a otulina ponad 73 tysiące hektarów.
Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym różnorodności fauny występującej w Polsce centralnej. Niewiele osób wie na przykład, że można tu spotkać tak wiele gatunków ptaków drapieżnych. Jest nim również, a może przede wszystkim uświadomienie konieczności ochrony przyrody. Swoją wystawą pragniemy także zainteresować naszych gości terenami leżącymi w centrum Polski i udowodnić, że nie są one wcale mniej ciekawe, ani mniej piękne od innych regionów naszego kraju.