Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W SZYDŁOWCU

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach nieprzekraczających 35 osób, w salach ekspozycyjnych w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 45-u zwiedzających.
 2. Zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne aż do odwołania.
 3. Muzeum zapewnia przewodnika. Dla grup powyżej 10-u osób zwiedzanie z przewodnikiem jest obowiązkowe.
 4. Wypożyczanie audioprzewodnika:
  • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników;
  • Koszt wypożyczenia audioprzewodnika wraz ze słuchawkami – 10 PLN;
  • Korzystanie z urządzenia odbywa się wyłącznie na terenie pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum. Niedozwolone jest wynoszenie urządzenia poza obiekt;
  • Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest wypełnienie i podpisania Formularza udostępnienia audioprzewodnika;
  • W przypadku osób niepełnoletnich, audioprzewodnik może w ich imieniu wypożyczyć jedynie pełnoletni opiekun prawny;
  • Wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 5. Fotografowanie i filmowanie:
  • zabrania się fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
  • zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe);
  • szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji wymagają poinformowania Muzeum i są rozpatrywane indywidualnie;
  • wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może zakłócać ruchu turystycznego i utrudniać zwiedzania innym osobom;
  • zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum;
  • zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych;
 6. Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:
  • zakaz wnoszenia broni palnej;
  • zakaz wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
  • zakaz wnoszenia plecaków, dużego bagażu i długich parasoli;
  • zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
  • zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
  • zakaz jedzenia i picia;
  • zabrania się wstępu na Wystawy osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  • zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
  • zabrania się biegania i ślizgania po posadzkach;
  • zabrania się głośnego zachowania;
  • zabrania się wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.
 7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 8. W szatni należy zostawić przedmioty, które nie mogą być wniesione na teren ekspozycji ( pkt. 6 ).
  • Za rzeczy pozostawione w szatni Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 9. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem.
 10. Wystawy Muzeum są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO:
  • administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
  • dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych.
  • dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  • dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
  • w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • Zwiedzający posiada:
   – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego;
   – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;
  • Zwiedzającemu nie przysługuje:
   – w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wielkość czcionki
Kontrast