Regulamin zwiedzania

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM  LUDOWYCH  INSTRUMENTÓW  MUZYCZNYCH W  SZYDŁOWCU

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach:
 • w salach ekspozycyjnych wystawy stałej „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz w sali wystawy czasowej grupa Zwiedzających nie może przekraczać 35 osób,
 • w salach ekspozycyjnych wystawy stałej „Magia instrumentów. Osobliwości  inwencja trzygłosowazwiedzanie odbywa się grupowo. Grupa Zwiedzających nie może przekraczać 25 osób. Wejście na wystawę w odstępach 15 minutowych,
 • w wypadku grup zorganizowanych awizacja mailowo: ekspozycja@muzeuminstrumentow.pl lub telefonicznie 48 617 12 43  lub  48 617 17 89,
 • zwiedzanie ekspozycji stałej „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” odbywa się na podstawie zakupionego w kasie Muzeum biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.muzeuminstrumentow.pl oraz w kasie Muzeum,
 • dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem,
 • sobota jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej.
 1. Muzeum zapewnia przewodnika. Dla grup powyżej 10-u osób zwiedzanie z przewodnikiem jest obowiązkowe.
 2. Wypożyczanie audioprzewodnika:
 • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników,
 • koszt wypożyczenia audioprzewodnika wraz ze słuchawkami – 10 PLN,
 • korzystanie z urządzenia odbywa się wyłącznie na terenie pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum. Niedozwolone jest wynoszenie urządzenia poza obiekt,
 • warunkiem wypożyczenia urządzenia jest wypełnienie i podpisania formularza udostępnienia audioprzewodnika,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, audioprzewodnik może w ich imieniu wypożyczyć jedynie pełnoletni opiekun prawny,
 • wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 1. Fotografowanie i filmowanie:
 • zabrania się fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
 • zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe),
 • wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może zakłócać ruchu turystycznego i utrudniać zwiedzania innym osobom,
 • zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum,
 • zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych.
 1. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy:

– wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, dużego bagażu,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
– palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
– wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
– dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
– wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.

 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 2. Przedmioty, które nie mogą być wniesione na teren ekspozycji ( pkt. 5 ) należy pozostawić w szatni dla zwiedzających.
 • za rzeczy pozostawione w szatni Muzeum nie ponosi odpowiedzialności
 • korzystanie z szatni jest bezpłatne
 1. Ostatnie wejście do Muzeum – najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.
 2. Wystawy Muzeum są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym  dalej „RODO” :
 • administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
 • dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 1 lit. c RODO w celu związanym z  udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych,
 • dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 • dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni,
 • w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • Zwiedzający posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO,
 • Zwiedzającemu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wielkość czcionki
Kontrast