Listopad na budowie

Listopad na budowie

W ostatnim miesiącu realizacji Budowy nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu prowadzono jedynie prace porządkowe na obiekcie. Zakończenie całkowite prac budowlanych zostało potwierdzone wpisem do Dziennika budowy w dniu 16 listopada, co pozwoliło zgłosić i przeprowadzić odbiory przez uprawnionych pracowników odpowiednich służb ( Sanepid, PSP, Nadzór budowlany). Prawidłowość wykonanych prac została potwierdzona pozytywnymi decyzjami po przeprowadzonych inspekcjach, dzięki czemu nowo powstały budynek – siedziba Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, przy ulicy Kąpielowej 8 uzyskało urzędowe pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu na użytkowanie obiektu – Decyzja Nr 30/2018 z dnia 29. 11. 2018r.

Ostatnim etapem realizacji całego zadania było przeprowadzenie komisyjnego odbioru końcowego robót. W dniu 30 listopada 2018 roku, Komisja odbiorowa – powołana przez Panią Dyrektor Anetę Oborny w składzie:

  1. Strona przyjmująca – Zamawiający: Aneta Oborny, Mariusz Świercz, Teresa Gawęda, Monika Sadura;
  2. Inspektorzy nadzoru: Andrzej Kuleta, Eryk Curyło, Bogusław Gilewski, Dominik Plato;
  3. Strona przekazująca – Wykonawca: Jacek Mruk, Karol Lech, Piotr Matuliński.

Komisja odbiorowa, po zapoznaniu się ze stanem wykonania prac, z przygotowaną i przekazaną dokumentacją budowlaną stwierdziła, że: roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna, nie stwierdzono usterek wykonanych robót. Mając powyższe na uwadze Komisja zaakceptowała przygotowany Protokół odbioru końcowego robót i po odczytaniu został podpisany przez wszystkich członków Komisji.

W DNIU 30 LISTOPADA 2018 ROKU, O GODZINIE 15.30 BUDYNEK ZOSTAŁ PRZEKAZANY ZAMAWIAJĄCEMU – MUZEUM LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W SZYDŁOWCU !!!

Wielkość czcionki
Kontrast