Od 5 maja 2021 r. Muzeum ponownie otwarte!

Od 5 maja 2021 r. Muzeum ponownie otwarte!

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2021 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest ponownie otwarte.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zwiedzania, który jest dostępny poniżej.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM  LUDOWYCH  INSTRUMENTÓW  MUZYCZNYCH W  SZYDŁOWCU
OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19, ekspozycje Muzeum udostępniane są wyłącznie gościom indywidualnym.
 2. Pierwszeństwo w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych mają Zwiedzający, którzy dokonali rezerwacji telefonicznej pod numerem: 48 617 12 43. Szczególnie dotyczy to zwiedzania rodzinnego.
 3. Zwiedzających obowiązuje poruszanie się po salach ekspozycyjnych w maseczkach ochronnych.
 4. Przed rozpoczęciem zwiedzania obowiązuje nakaz użycia płynu dezynfekującego do rąk udostępnionego przez Muzeum.
 5. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu, minimum 2 metry od innych osób.
 6. Pracownicy obsługi mogą zwrócić się z prośbą do zwiedzającego o wyrażenie zgody na wykonanie pomiaru temperatury ciała.
 7. Na terenie Muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób:
 • w salach wystawy stałej „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz w sali wystawy czasowej liczba zwiedzających łącznie nie może przekraczać 15 osób,
 • w salach wystawy stałej „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa liczba zwiedzających nie może przekraczać 6 osób (więcej osób w wypadku rodzin).
 • Wejście na wystawę „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” w odstępach 15 minutowych. Zwiedzanie tej wystawy odbywa się na podstawie zakupionego w kasie Muzeum biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.muzeuminstrumentow.pl oraz w kasie Muzeum. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem. Sobota jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej.
 • Wyjątek stanowią wydarzenia (np. wernisaż wystawy, koncert, prelekcja), podczas których w Muzeum może przebywać większa grupa osób zwiedzających, z zachowaniem dystansu społecznego.
 1. Fotografowanie i filmowanie:
 • zabrania się fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
 • zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe),
 • wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może zakłócać ruchu turystycznego i utrudniać zwiedzania innym osobom,
 • zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum,
 • zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych.
 1. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy:
 • użytkowania audioprzewodników i paneli dotykowych oraz instrumentów muzycznych – udostępnianych Zwiedzającym, przeznaczonych do grania suplementów ekspozycji,
 • wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, dużego bagażu,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
 • wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 • wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.
 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 2. Muzeum jest niedostępne dla zwiedzających od 12.00 do 12.30 z powodu przerwy dezynfekcyjnej.
 3. Brak możliwości korzystania z szatni znajdującej się na terenie Muzeum.
 4. Ostatnie wejście do Muzeum – najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem.
 5. Wystawy Muzeum są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, wcelach bezpieczeństwa i ochrony osób i  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym  dalej „RODO” :
 • administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
 • dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu związanym z  udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych,
 • dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 • dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni,
 • w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • Zwiedzający posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO,
 • Zwiedzającemu nie przysługuje:
 • w związku z 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w  20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.