SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA

SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA

Stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2022-09-15

Ważne do: 2022-10-14

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw bezpieczeństwa w Dziale Administracyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń poprzez opracowywanie i uaktualnianie planów ochrony i ewakuacji dóbr kultury
 • koordynacja i realizacja zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego poprzez opracowywanie i aktualizowanie planów operacyjnych funkcjonowania Muzeum w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysów polityczno-militarnych i wojny
 • organizowanie stałych dyżurów Dyrektora Muzeum na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
 • realizowanie zadań wynikających z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zadań obronnych
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Muzeum w zakresie zadań obronnych, procedur reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • opracowywanie zarządzeń, wytycznych i decyzji oraz sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań obronnych wynikających z przepisów prawa
 • współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dóbr kultury oraz ochrony informacji niejawnych
 • współpraca z innymi działami Muzeum w kwestiach bezpieczeństwa

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie: prawo administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego
 • swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność logicznego myślenia, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office
 • nieposzlakowana opinia
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja, umiejętność pracy pod presją czasu
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karno-skarbowe

Mile widziane

 • doświadczenie pracy w instytucjach kultury
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
 • szkolenie lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obronności państwa
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość podstaw prawnych zarządzania w sytuacjach kryzysowych i obronności państwa

Warunki pracy

 • rodzaj umowy − umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8

Oferujemy

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: specjalista ds. bezpieczeństwa w Dziale Administracyjnym”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokumenty do pobrania :

Oświadczenie Spec. ds. bezpieczeństwa: Pobierz
Oświadczenie do celów rekrutacyjnych : Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO : Pobierz